تبلیغات
بیمارستان منتصریه مشهد - معرفی بخش اورژانس بیمارستان منتصریه

بخش اورژانس بیمارستان منتصریه در طبقه همکف ضلع غربی این مرکز واقع شده

است وشامل واحدهای مربوطه زیرمی باشد:
1.اتاق پزشک

2.اتاق احیاء که مجهز به سیستم سانترال اکسیژن و ساکشن-تخت احیا - دستگاه الکتروشوک -ترالیCPR -نگاتوسکوپ -پالس اکسیمتروکپسول اکسیژن وملزومات آن:لوله نازال وماسک صورت

3.اتاق معاینه شامل تخت معاینه ووسایل لازم از جمله اتوسکوپ-افتالموسکوپ و...

.4رختکن خانمها

5 .رختکن آقایان

6.سرویس بهداشتی پرسنل

7. سالن بخش شامل سه تخت فعال و دو تخت ونتیلاتور و مجهز به سیستم سانترال اکسیژن و ساکشن- مانیتورینگ –پالس اکسیمتر- دستگاه الکتروکاردیوگرام - ساکشن پرتابل -ترالی CPR-ویلچر-گلوکومتربه همراه نوارکنترل قند خون –پاراوان -سفتی باکس –ترازو و پایه سرم سقفی

.8ایستگاه پرستاری شامل کامپیوتر-پرینتر-سیستم ارتباطی مانند تلفن،آیفون وزنگ-یخچال جهت نگهداری دارو-قفسه داروها-نگاتوسکوپ وفایل جهت نگهداری اوراق پرونده ها

9.انبارشامل کل داروهای مورد نیازدربخش

10.اتاق وسایل مصرف شده

11.سرویس بهداشتی بیماران


طبقه بندی: اورژانس،
برچسب ها: بیمارستان منتصریه، مشهد، اورژانس، نگاتوسکوپ، ایستگاه پرستاری، ونتیلاتور، الکتروکاردیوگرام، ترالیCPR، الکترو شوک، سفتی باکس، پاراوان، گلوکومتر، ساکشن، مانیتورینگ، سانترال اکسیژن، افتالموسکوپ، اتوسکوپ،

پیچک